A Collegium Hungaricum (Hongaars Huis vzw) Szervezeti és Működési Szabályzata

 

Preambulum

 

A Collegium Hungaricum Szervezeti és Működési Szabályzatának a Kollégiumi Felügyelő Felügyelőbizottság (KFB) által véleményezett formában határozatlan időre jóváhagyja az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot:

 

ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések

 

I. Fejezet

A szabályzat hatálya

 

1. § [A szabályzat hatálya]

(1) A szabályzat hatálya kiterjed a P. Muzslay István SJ által alapított Collegium Hungaricumra, hivatalos nevén Hongaars Huis VZW (a továbbiakban: Szakkollégium) valamint azokra a hallgatókra, akik a Szakkollégiumban hivatalosan tartózkodnak (a továbbiakban: szakkollégista) vagy azokra a személyekre, akik a Szakkollégiummal munkaviszonyban vagy munkaviszony jellegű jogviszonyban állnak (a továbbiakban: munkavállaló), vagy a Szakkllégiumban ellenérték nélkül tisztséget töltenek be (a továbbiakban: tisztségviselő).

(2) A Szakkollégium ügyvitel során használt rövidített elnevezése: CH.

(3) A CH székhelye: Blijde-Inkomststraat 18, B-3000, Leuven, Belgium

 

II. Fejezet

Alapelvek

 

A CH célja és működése

 

2. § [A CH célja és működése]

(1) A CH célja a Jezsuita Egyetemi Szakkollégiumok Magatartási Kódexének megfelelően olyan elkötelezett keresztény értelmiségiek nevelése, akik egyfelől a lehető legmagasabb szintre törekednek szakmájukban, másfelől hitelesen képviselik hitüket és szolgálják a társadalmat.

(2) A Szakkollégium politikai pártoktól és szervezetektől függetlenül működik, ugyanakkor meghatározott formában együttműködhet egyházi és más civil szervezetekkel, különösen más szakkollégiumokkal.

(3) A CH biztosítja a szakkollégisták számára az együttlakást.

 

A szakkollégista

 

3. § [A szakkollégista]

(1) A szakkollégista köteles az egyetemi tanulmányai során a lehető legmagasabb szakmai színvonal elérésére, és ennek érdekében fejleszteni és elmélyíteni tudását és képességeit.

(2) A szakkollégista aktívan részt vesz a CH szakmai életében, és öntevékeny módon elősegíti az egyetemen kívüli szakmai elmélyülést valamennyi szakkollégista számára.

(3) A szakkollégista a CH céljainak megfelelően köteles együttműködni a CH tagjaival, és ennek érdekében elősegíteni a hatékony kommunikációt a CH-t érintő valamennyi ügyben.

(4) A szakkollégistákat megkülönböztetés nélkül ugyanolyan jogok és kötelezettségek illetik meg a tagsági jogviszony időtartama alatt. Tilos az olyan intézkedés és döntés, amely bármilyen szempontból diszkriminatív vagy azzal fenyeget.

(5) A szakkollégista felelősséget vállal azért a közösségért, amelybe a tagsági jogviszony keletkezésével bekerül, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a közösségi élet fejlődéséhez és védelméhez jelenlétével hozzájáruljon.

(6) A szakkollégista köteles Belgium jogszabályainak, jelen szabályzatnak és a jelen szabályzat alapján elfogadott döntéseknek megfelelő magatartást tanúsítani.

 

A CH munkavállalója és tisztségviselője

 

4. § [A CH munkavállalója és tisztségviselője]

(1) A CH munkavállalója és tisztségviselője (e címben a továbbiakban együtt: munkavállaló) elősegíti a szakkollégisták szakmai elmélyülését a tagsági jogviszony időtartama alatt.

(2) A munkavállaló együttműködik munkája során a CH tagjaival, különös tekintettel a Diákbizottsággal (továbbiakban: DB).

(3) A munkavállaló kerül minden olyan intézkedést és döntést, amely a szakkollégisták vagy más munkavállalók diszkriminatív megkülönböztetésével járna, vagy azzal fenyegetne.

(4) A munkavállaló tiszteletben tartja a CH közösségi életét és elősegíti annak fejlődését és védelmét.

(5) A munkavállaló köteles Belgium jogszabályainak, jelen szabályzatnak és a jelen szabályzat alapján elfogadott döntéseknek megfelelő magatartást tanúsítani.

 

III. Fejezet

Gazdálkodás

 

5. § [Gazdálkodás]

(1) A CH önállóan gazdálkodó szervezet.

(2) A működés anyagi feltételeit a szakkollégisták által befizetett díjak, a különböző pályázatokból befolyt összegek, az adományok, valamint a fenntartótól származó bevételek teremtik meg.

(3) A szakkollégisták által befizetendő díjakat a Bérleti Szerződés határozza meg.

(4) A CH vezetője elszámolással csak és kizárólag az őt megbízó szervezetnek, a KFB vagy a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, a továbbiakban: JTMR Provinciálisának tartozik.

 

IV. fejezet

A CH külső megjelenése

 

6.§ [A CH külső megjelenése]

A CH külső megjelenését (logók, kommunikációs csatornák stb.) a kollégium vezetője, a rektor határozza meg a DB véleményének figyelembevételével.

 

MÁSODIK RÉSZ

A CH szervezete

 

V. Fejezet

A Kuratórium

 

7. § [A Kuratórium]

(1) A JTMR, mint a CH fenntartójának Kuratóriuma felelős tulajdonát képező szakkollégiumi ingatlanok karbantartásáért, és biztosítja, hogy a CH működését változó feltételek mellett is folytathassa.

(2) A Kuratórium felelős továbbá a szakkollégiumi jelleg megőrzéséért, illetve a JTMR-rel szemben a jezsuita jelleg fenntartásáért.

 

8. § [A Kuratórium feladata]

A 7. §-ban foglaltakon túl a Kuratórium

a) jóváhagyja a jelen szabályzatot és annak módosításait,

b) a JTMR Provinciálisának javaslatára, a DB véleményének kikérése után kinevezi és felmenti a Rektort és a Kollégiumi Felügyelőbizottság tagjait,

c) értékeli és elfogadja a Rektor éves beszámolóját a CH tanulmányi, nevelési helyzetéről és gazdálkodásáról,

d) jóváhagyja az éves költségvetést.

 

VI. Fejezet

A Kollégiumi Felügyelőbizottság

 

9. § [A Kollégiumi Felügyelőbizottság]

(1) A Kollégiumi Felügyelőbizottság (a továbbiakban: KFB) a CH legfőbb ellenőrző szerve, különös tekintettel a Rektor munkájára.

(2) A KFB legalább három, legfeljebb hét tagú testület, elnökét és tagjait a Provinciális javaslatára, a Kuratórium nevezi ki és menti fel. A JTA fenntartású szakkollégiumok vezetői és a Kuratórium elnöke hivatalból tagjai a Felügyelőbizottságnak.

(3) A KFB elnökének, illetve tagjainak kinevezése hiányában a KFB feladat- és hatáskörét a Kuratórium gyakorolja.

 

10. § [A Kollégiumi Felügyelőbizottság ülése]

(1) A KFB évente legalább négyszer, illetve szükség esetén ülésezik.

(2) A KFB határozatképes, ha az ülésen tagjainak legalább fele jelen van. Döntéseit szótöbbséggel hozza.

(3) A KFB ügyrendjét maga határozza meg.

 

11. § [A Kollégiumi Felügyelőbizottság feladata]

A KFB

a) évente értékeli a Rektor munkáját annak beszámolója alapján,

b) ellenőrzi a jelen szabályzat betartását és a Rektor előzetes véleményének kikérését követően kezdeményezheti annak módosítását,

c) véleményezi a jelen szabályzatnak a Rektor által előkészített módosításának tervezetét és jóváhagyásra a Kuratórium elé terjeszti,

d) megvitatja a Szakkollégium költségvetési tervezetét, és a Rektorral közösen előterjeszti azt a Kuratóriumnak,

e) jóváhagyja az ösztöndíjpályázatokat, és azok kiértékelését,

f) A Rektor javaslatára meghatározza és közzéteszi minden év március 31-ig a következő tanévre vonatkozó kollégiumi díj összegét,

g) másodfokú eljárásban nyolc napon belül dönt minden előterjesztett fellebbezés ügyében.

 

VII. Fejezet

A Diákbizottság

 

A Diákbizottságra vonatkozó általános rendelkezések

 

12. § [A Diákbizottság]

(1) A Diákbizottság (a továbbiakban: DB) a szakkollégisták legfőbb képviseleti szerve, és a szakkollégiumi öntevékenység és önkormányzatiság fő letéteményese. A DB a kollégisták által, az ők kezdeményezéséből szerveződő kollégium képviseleti szerv.

(2) A CH minden szerve, munkavállalója és tisztségviselője köteles – a szabályzatok keretei között – támogatni a DB munkáját.

(3) A DB működéséhez és a jelen szabályzatban meghatározott feladatok elvégzéséhez a tárgyi feltételeket a Rektor biztosítja. A DB ezenkívül pályázatok útján maga is aktívan szerepet vállal a CH anyagi bázisának megteremtésében.

(4) A DB a szakkollégistákat és a CH-t érintő valamennyi kérdésben kezdeményezési, javaslattételi és véleményezési joggal bír, amelynek része különösen a szabályzatok módosítására irányuló kezdeményezési és kidolgozási jog.

13. § [A Diákbizottság összetétele]

(1) A DB legalább kettő, legfeljebb öt tagból álló testület.

(2) A DB tagjait a Rektor nevezi ki minden félév kezdetén, mely annak végéig érvényes. A kinevezés feltétele, hogy a hallgató legalább egy félévet már eltöltött az intézményben, jó tanulmányi eredményeket tud felmutatni ill. az itt töltött idő alatt aktívan és építő módon vett részt a közösség programjain.

(3) A DB tagjainak tevékenységét a rektor félév végén értékeli két szempont alapján: a kollégiumi programokon tanúsított aktív részvétel, valamint a tagok tanulmányi eredményei. Ennek függvényében a rektor a DB tagságot meghosszabbíthatja vagy megszüntetheti.

 

A Diákbizottság feladat- és hatásköre

 

14. § [A Diákbizottság hatásköre]

(1) A DB megszervezi a CH mindennapi életét, reprezentálja a CH alapelveit és célkitűzéseit a lakók felé, valamint a lakók véleményét a DB tagok, ill. a Rektor felé.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesítésének érdekében a DB a Rektorral közösen, illetve saját hatáskörében jár el.

 

15.§ [A Diákbizottság feladatköre]

(1) A DB a Rektor jóváhagyásával

a) részt vesz a szakmai, a közösségi, valamint a kulturális programok megszervezésében, lebonyolításában és vezetésében,

b) kidolgozza a tanulmányi rendszer tervezetét, a jelen szabályzat módosításának szövegtervezetét, és általánosan kötelező hatályú határozat formájában a CH Házirendjét,

c) felel a CH szabályzatainak betartásáért és betartatásáért,

d) irányítja és ellenőrzi a CH eszközállományának felhasználását és nyilvántartását.

(2) A DB saját hatáskörében eljárva

a) a szakkollégista kötelezettségeinek nem teljesítése esetén eljárást kezdeményezhet, és azok kivizsgálásában részt vehet,

b) véleményezi a tagság-felülvizsgálati eljárás megindítását, és részt vesz a tagság megszüntetéséről való döntésben

c) pályázatok révén részt vesz a szakkollégiumi forrásteremtésben,

d) szervezi a CH kapcsolattartását más szakkollégiumokkal, illetve a szakkollégiumi mozgalommal, valamint az egyházi és civil szervezetekkel,

e) figyelemmel kíséri a szakkollégisták közösségi munkáját.

(3) A DB – az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túl – jelen szabályzatban meghatározott egyéb feladatokat lát el.

 

 

VIII. Fejezet

A Rektor

 

16.§ [A Rektor]

(1) A CH irányításáért a CH vezetője, a Rektor felelős.

(2) A Rektort a JTMR Provinciálisának javaslatára, a Kuratórium nevezi ki és menti fel.

 

17.§ [A Rektor feladatköre]

(1) A Rektor

a) felelős a CH célkitűzéseinek megvalósításáért,

b) a jezsuita nevelés elveinek megfelelően személyesen törődik a CH tagjaival,

c) rendszeresen tájékoztatja a KFB-t, munkájáról évente beszámol,

g) jóváhagyásra előterjeszti – a KFB véleményével együtt – a Kuratóriumnak a költségvetést, megállapítja a pénztárkezelés rendjét és utalványozási jogot gyakorol.

(2) A Rektor – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – jelen szabályzatban meghatározott egyéb feladatokat lát el.

 

IX. Fejezet

A Közgyűlés

 

18. § [A Közgyűlés]

(1) A Közgyűlés a szakkollégisták közvetlen fóruma a CH ügyeinek befolyásolására.

(2) A Közgyűlésen minden szakkollégista szavazati joggal rendelkezik.

(3) A Közgyűlést a DB elnöke vagy a Rektor hívja össze. A Közgyűlés összehívását a DB, illetve a Rektor is kezdeményezheti. A Közgyűlés időpontjait már félév elején le kell szögezni és csak nyomós okkal lehet azt eltolni.

(4) A Közgyűlést össze kell hívni

a) a jelen szabályzat és annak módosításának elfogadása ügyében,

b) minden félévben legalább kétszer a CH folyamatban lévő ügyeiről történő tájékoztatás ügyében,

c) a CH célkitűzéseinek meghatározása ügyében, valamint

d) a szakkollégisták legalább egyharmadának kezdeményezésére, a kezdeményezés alapjául szolgáló napirendi pontok megtárgyalása ügyében.

(5) A Közgyűlés összehívható bármilyen más, a CH ügyeit érintő ügyben.

 

19. § [A Közgyűlés ülése]

(1) A Közgyűlés üléseit a Rektor vezeti.

(2) A Közgyűlés határozatképes, ha az ülésen a szakkollégisták több mint fele részt vesz.

(3) Napirendi pontra vonatkozó javaslatot az ülés határnapját megelőző három napon belül bármely szakkollégista előterjeszthet a DB elnökénél, illetve a Rektornál.

(4) A napirendről szóló javaslatokat a Közgyűlés egyszerű többséggel fogadja el.

(5) A szavazás a Közgyűlés döntése alapján nyilvánosan, vagy titkosan történik.

(6) A Közgyűlés üléseiről jegyzőkönyv készülhet.

 

HARMADIK RÉSZ

A tagsági jogviszony

 

X. Fejezet

 

20. § [A felvételizők köre]

(1) A tagsági jogviszony felvételi eljárásban hozott döntés alapján keletkezhet.

(2) A felvételi eljárásban részt vehet minden magyar vagy nem magyar hallgató, aki a CH alapelveit tiszteletben tartva szeretné belgiumi tanulmányait folytatni.

(3) A felvételi eljárásban nem vehet részt, akit korábban a CH tagjai sorából kizártak.

 

21. § [Kizárás]

(1) A felvételi eljárásból ki kell zárni azt a felvételizőt, aki a CH tagság elnyerése érdekében a felvételi eljárás során, vagy azzal összefüggésben

a) olyan tényt állított, amelyről bebizonyult, hogy valótlan, vagy olyan tényt tagadott, amelyről bebizonyult, hogy igaz,

b) olyan tényt elhallgatott, amelyről tudnia kellett, hogy a felvételi eljárás szempontjából jelentős, vagy egyébként megtévesztően járt el, vagy

c) bűncselekményt (pl. közokirat-hamisítás) követett el.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a Rektor intézkedik a megfelelő eljárás megindításáról.

(3) A kizárás ellen fellebbezésnek van helye a KFB-hez.

 

22. § [A felvételi eljárásban részt vevő szervek és személyek]

(1) A felvételi eljárásban a Felvételi Bizottság (a továbbiakban: FEB) tagjai vesznek részt.

(2) A FEB elnökből és további legalább két, legfeljebb négy tagból áll.

 

23. § [Döntéshozatal a felvételi eljárás során]

(1) A FEB minden, a felvétellel kapcsolatos kérdésben külön-külön állást foglal. Az üléseken minden tag egy szavazattal rendelkezik.

(2) Ha a személyek közül valaki polgári jog szerinti rokoni kapcsolatban, vagy párkapcsolatban áll vagy állt korábban valamely felvételizővel, köteles ezt az erről való tudomásszerzését követően haladéktalanul bejelenteni, és erre a felvételizőre nézve a döntéshozatalban nem vehet részt, és az értékelésen sem lehet jelen.

(3) Amennyiben a felvételiztető a bejelentési kötelezettségét elmulasztja, tagsági jogviszonya a azonnal hatállyal megszüntethető, illetve a tisztségből való felmentése kezdeményezhető, és emellett a felvételizőt megtévesztő eljárás címén ki kell zárni.

 

24. § [A felvételi eljárás menete]

(1) A felvételi eljárás írásbeli pályázatból és szóbeli fordulóból áll.

(2) A felvételi eljárás határnapjait úgy kell megállapítani, hogy

a) a határnapok az szemeszter kezdete előtt legalább három hónappal korábbinak kell lennie

b) az írásbeli pályázatok anyagainak beékezésétől a szóbeli fordulóig legalább tíz nap teljen el,

c) a felvételiző a szóbeli forduló időpontjáról legalább nyolc nappal korábban értesítést kapjon,

valamint

d) a felvételi döntést a felvételiztetők a szóbeli fordulót követő öt napon belül meghozhassák.

 

25. § [A felvételi anyaga]

A felvételi eljárás anyagát úgy kell összeállítani, hogy abból kitűnjön a felvételiző

a) szakmai felkészültsége,

b) motivációja,

b) közéleti tájékozottsága,

c) nyitottsága mások véleményére, hitére és személyére

d) továbbá a CH-ra és annak céljaira.

 

26. § [A felvételi döntés]

(1) A felvételről a döntést a felvételiztetők a 25. §-nak megfelelően hoznak döntést.

(2) A felvételiztetők várólistát készíthetnek, amennyiben bizonytalan a szabad helyek száma.

 (3) A felvételiztetők döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

 

XI. Fejezet

A tagsági jogviszony tartalma

 

Általános rendelkezések

 

26. § [A tagsági jogviszony tartalma]

(1) A CH a szakmaiság, a közösség és a lelkiség előtérbe helyezésével alakítja ki a szakkollégisták kötelességeit és jogosultságait, amelyek a tagsági jogviszony időtartama alatt állnak fenn.

(2) A CH és annak szervei a jelen fejezetben meghatározott kötelességek és jogosultságok alakításához maguk is hozzájárulnak, illetve ahol jelen szabályzat elrendeli, azokat a CH célkitűzéseinek megfelelően kikényszerítik és biztosítják.

(3) A szakkollégista a jelen fejezetben meghatározott valamennyi kötelezettségből kiveszi a részét, és vállalja, hogy tudásának és képességeinek megfelelően és azok fejlesztésével vesz részt a CH életében.

(4) A szakkollégista jogosult egyes kötelességei alól kérelem útján felmentést kérni, amelynek elfogadásáról a Rektor és a DB dönt.

 

27. § [Kompetenciák]

A CH a szakkollégisták kötelességeinek és jogosultságainak meghatározásakor különös figyelmet szentel annak, hogy a szakkollégista

a) reflektív gondolkodással figyelmesen és kritikusan gondolkodjon, tisztelve embertársai véleményét és méltóságát,

b) megfelelő alapossággal és pontossággal tudjon másokkal együttműködve, csoportban dolgozni,

c) elméleti tudása mellett kreativitását és gyakorlati képességeit is fejleszthesse,

d) fejleszthesse beszéd-, írás- és vitakészségét, valamint

e) képességeit és tudását mások szolgálatára használja.

 

28. § [Beszámoló]

(1) A szakkollégista minden félév végén beszámol a Rektornak az egyetemén, illetve a CH-ban végzett tevékenységéről.

(2) A Rektor dönt arról, hogy a szakkollégista eleget tett-e a jelen szabályzatban foglalt kötelességeinek.

 

Szakmaiság

 

Az egyetemi tanulmányokkal összefüggő kötelezettségek és jogosultságok

 

29. § [Átlag]

(1) A szakkollégista az 28. § (1) bekezdésében meghatározott beszámoló keretében tájékoztatja a Rektort az adott félévben elért egyetemi átlagáról.

(2) Minden szakkollégista köteles elérni azt az átlagot, amely az adott szakon elvárható. Az elfogadhatóságról a beszámoló értékelésekor döntenek, különös tekintettel az adott szak előző féléves tanulmányi ösztöndíjátlagára.

 

30.§ [Tudományos Diákköri Konferencia és versenyek]

(1) A szakkollégista köteles egyetemi tanulmányai alatt a lehető legmagasabb színvonalra törekedni. Ennek keretében igyekszik olyan versenyeken, különösen az egyetemek által kínált Konferenciákon való részvételre, amely segíti a választott tudományterület részterületeiben való elmélyülését.

(2) A rektor és a CH az (1) bekezdés elősegítése érdekében személyesen igyekszik a szakkollégista előmenetelét támogatni minden lehetséges módon, beleértve a CH eszközeit, kapcsolatrendszerét is.

 

31. § [Nyelvtanulás]

A szakkollégista törekszik szakmai előmenetelét idegen nyelvek tanulásával előmozdítani.

 

32. § [Házi Konferencia-Friday Evening Discussion]

(1) A tanulmányokat a szakkollégisták szóban is prezentálják a CH közösségének a Friday Evening Discussion (továbbiakban: FED) keretében.

33. § [Ösztöndíj]

(1) A CH lehetőségeihez mérten anyagilag is támogatja a szakkollégisták szakmai törekvéseit.

34. § [Öregdiák-hálózat]

A CH a szakkollégisták későbbi elhelyezkedésének segítése érdekében aktív kapcsolatot tart fenn a CH öregdiákjaival.

 

Közösség

 

35. § [A CH közösség]

A CH közösségi élet szervezésének fő szempontja, hogy a szakkollégisták

a) olyan szakmailag inspiráló közegben éljenek, amely a közösséget összetartja,

b) közéleti tájokozottságához hozzájáruljon, és világképüket tágítsa,

c) intellektuális fejlődését és a párbeszédre való képességét fejlessze,

d) emberi érettségét, különösen a tartós, mély emberi kapcsolatok kialakítására való képességét fejlessze, valamint

e) önszerveződése és kezdeményezése legyen meghatározó.

 

36. § [Egyéb közösségi események]

A Rektor és a DB gondoskodik arról, hogy a tanév során a félévi csapatépítőkön túl a szakkollégisták részt vehessenek más közösségi eseményeken is (pl. zarándoklat, kirándulás).

 

37. § [Szakkollégisták közösségi tevékenysége]

Minden szakkollégista közösségi munkát végez a CH működésének elősegítésére.

 

Lelkiség

 

38. § [Lelki élet]

(1) A CH célja a lelki életben való fejlődés segítésével hívő, másokért élő szakkollégisták nevelése.

(2) A CH lelki életét a katolikus hagyomány és ezen belül az ignáci lelkiség fémjelzi. Ennek megfelelően a lelki élet része az önreflexiós képesség, a saját hittapasztalat megosztása képességének és az ignáci „láss, ítélj, cselekedj” magatartás elsajátítása, valamint a keresztény hit és a társadalmi felelősségvállalás összekapcsolása.

(3) A CH nem csak a katolikus szakkollégisták nevelését tartja szem előtt, hanem lehetőséget teremt minden szakkollégistának arra, hogy hitét elmélyíthesse.

 

39. § [Lelkigyakorlat]

(1) A CH félévente, szorgalmi időszakban Lelkigyakorlatot rendez, amelynek fő célja, hogy

a) a szakkollégiumi közösséget megismertesse az ignáci lelkiségű imamódokkal,

b) a szakkollégisták az egyetemi félév alatt is tudjanak időt szánni lelki fejlődésükre, valamint

c) alkalmat teremtsen arra is, hogy a szakkollégisták megoszthassák egymással lelki tapasztalataikat, ezzel is hozzájárulva a közösség erősödéséhez.

(2) A Lelkigyakorlat megszervezése és lebonyolítása a Rektor és a DB hatáskörébe tartozik.

 

40. § [Szentmisék, közös imádságok] A CH-ban lehetőség van a tanévnyitó Veni Sancte és a tanévzáró Te Deum szentmisék mellett a szakkollégisták számára meghirdetett szentmiséken és imádságokon való részvételre.

 

XII. Fejezet

A tagsági jogviszony megszűnése és megszüntetése

 

A tagsági jogviszony megszűnése

 

41. § [A tagsági jogviszony megszűnése]

(1) A szakkollégista tagsági jogviszonya megszűnik

a) halálával,

b) a felsőoktatási képzés befejeztével

c) Bérleti Szerződésének lejártával

(2) A szakkollégista jogviszonya a CH-ban öt teljes akadémiai év után automatikusan megszűnik. Nyomós érv esetén a rektor mérlegelheti a szakkollégista jogviszonyának maximum egy évig terjedő meghosszabbítását. Pozitív elbírálás esetén a CH-ban hat teljes akadémiai évet eltöltött szakkollégista jogviszonya semmilyen körülmények között nem hosszabbítható meg.   

 

A tagsági jogviszony megszüntetése

 

42. § [Tagság-felülvizsgálati eljárás]

(1) Az a szakkollégista, aki nem teljesíti megfelelően a jelen szabályzatban megállapított követelményeket, tagság-felülvizsgálati eljárás alá kerül.

(2) A tagság-felülvizsgálati eljárást a Rektor indítja meg

a) ha a szakkollégista a beszámoló határidejét elmulasztja

b) ha a szakkollégista beszámolóját a Rektor nem fogadta el

c) ha a szakkollégista tanulmányait és szakkollégiumi tevékenységét háttérbe szorító, vagy ezzel veszélyeztető teljes állású munkát vállal.

(3) A Rektor nem fogadja el a szakkollégista beszámolóját, ha a szakkollégista

a) nem teljesítette az adott szakon elvárható átlagminimumot,

b) a szakkollégiumi tanulmányait nem teljesítette,

c) a CH közösségi életében nem, vagy kis mértékben vesz részt, valamint

d) a CH értékrendjének nem megfelelő magatartást tanúsít.

 (5) Az eljárás eredményeként a szakkollégista tagsági jogviszonyának megszüntetéséről, vagy meghosszabbításáról a szakkollégista további teljesítményének függvényében a félév végén a Rektor és a KFB dönt.

 

43. § [A tagsági jogviszony azonnali hatályú megszüntetése]

(1) A tagsági jogviszony azonnali hatállyal megszüntethető, ha

a) a szakkollégista a szerződésében megállapított díjakat nem, vagy késedelmesen fizeti meg, illetőleg a Házirendben vállalt egyéb kötelezettségeinek nem tesz eleget,

b) a felvételi eljárás keretében elmulasztja bejelentési kötelezettségét,

valamint

c) a szakkollégista büntetőjogi felelősségét bíróság jogerősen megállapította.

(2) A szakkollégista a tagsági jogviszonyának az (1) bekezdés alapján való megszüntetését követően köteles a szerződésében vállalt díjfizetési kötelezettségének eleget tenni.

 

NEGYEDIK RÉSZ

Záró rendelkezések

 

XIII. Fejezet

Hatályba léptető rendelkezések

 

44. § [Hatályba lépés]

(1) Jelen szabályzatot a Felügyelőbizottság által véleményezett formában a Kuratórium határozatlan időre jóváhagyja.

(2) Jelen szabályzat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) A Szabályzat hatályba lépését megelőzően hozott, de a hatályba lépést követően is fennálló döntések hatályban maradnak, feltéve, hogy nem ütköznek a jelen Szabályzat alapelveibe.

 

45. § [A szabályzat értelmezése]

Minden olyan felmerült vitában, amely a jelen szabályzat rendelkezéseivel, azok értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatos, a Rektor és a KFB határoz. A Rektor döntése ellen – a döntést követő nyolc napon belül – a Felügyelőbizottságnak címzett fellebbezést a SZIK Rektornál kell benyújtani: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.